O NAS
HISTORIA
TECHNOLOGIA
WODA
USŁUGI
ZSZ

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Ełk II


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku jest  beneficjentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 20014-2020. W ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” realizuje projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Ełk II”


Całkowita koszt realizacji projektu:
40 814 407,35 PLN (brutto)
Wartość netto:
33 182 445,00 PLN
Wartość dofinansowania:
21 153 808,68 PLN
Środki własne:
12 028 636,32 PLN

Zakres rzeczowy:
1. Przebudowa kanalizacji sanitarnej osiedla „Konieczki” w Ełku
2. Przebudowa kanalizacji sanitarnej osiedla „Północ” w Ełku
3. Przebudowa kanalizacji sanitarnej osiedla „Centrum” w Ełku
4. Przebudowa kanalizacji sanitarnej osiedla „Kochanowskiego” i „Bogdanowicza” w Ełku
5. Przebudowa kanalizacji sanitarnej osiedla „Zatorze” w Ełku
6. Przebudowa kanału sanitarnego w ul. Strefowej w Ełku
7. Przebudowa wodociągu magistralnego DN-400 SUW miasta Ełk
8. Budowa zlewni ścieków dowożonych przy ul. Garbarskiej w Ełku
9. Przebudowa technologii Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi Ełckiej
W ramach realizacji projektu zostanie przebudowane 21,1 km sieci kanalizacji sanitarnej, 2,1 km sieci wodociągowej.

Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie :

www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci

Przyjęte rozwiązanie, zdaniem Instytucji Zarządzającej POIiŚ sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.
Co należy zgłaszać :
Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

Zasady, jakimi kierujemy się przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń:
1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.
2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.
4. W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone."

PRZETARGI
OGŁOSZENIA
CENNIKI
AKTUALNOŚCI
MULTIMEDIA
HOME | HISTORIA | WODA | USŁUGI | PRZETARGI | TECHNOLOGIA | OGŁOSZENIA | KONTAKT| MULTIMEDIA