O NAS
HISTORIA
TECHNOLOGIA
WODA
USŁUGI
ZSZ
POLITYKA ZSZ

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
PWiK Sp. z o.o. w Ełku


Najwyższe Kierownictwo Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku uznaje za podstawowy obowiązek dbanie o najwyższą jakość swojego produktu, jak i świadczenie usług w zakresie działalności zgodnie z prawem branżowym, oczekiwaniami Klienta oraz postanowieniami nomy PN-EN ISO 9001:2009, dbając jednocześnie o środowisko naturalne stosując się do wymagań normy PN-EN ISO 14001:2005.

Najwyższe Kierownictwo Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku przestrzega zasad wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania i działa zgodnie z nim w obszarze działalności objętym certyfikatem.

Jako najwyższe cele do spełnienia przez Przedsiębiorstwo, Najwyższe Kierownictwo stawia:

1. Podnoszenie satysfakcji Klienta z jakości świadczonych usług w zakresie dostaw wody i odbioru ścieków.

2. Zminimalizowanie oddziaływania istotnych czynników mających wpływ na środowisko.

3. Zapobieganie powstawaniu awarii i zagrożeń poprzez doskonalenie procesów technologicznych w obszarze gospodarki wodno-ściekowej.

4. Wprowadzanie ekonomicznie uzasadnionego postępu technologicznego w zakresie świadczonych usług.

5. Systematyczne podnoszenie wiedzy i kwalifikacji pracowników Przedsiębiorstwa.

Najwyższe Kierownictwo Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku zapewnia, iż dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników i ciągłemu podnoszeniu świadomości, przyjęta Polityka jest znana i zrozumiała we wszystkich działach Przedsiębiorstwa.

Najwyższe Kierownictwo Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku zobowiązuje się do :


- spełniania wymagań oraz ciągłego doskonalenia skuteczności Zintegrowanego Sytemu Zarządzania zgodnie z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 14001:2005,

- prowadzenia działań ukierunkowanych na zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska,

- spełniania obowiązujących w zakresie prowadzonej działalności wymagań prawnych i innych, w tym dotyczących zidentyfikowanych aspektów środowiskowych.

Data 31.07.2009

Prezes Zarządu
Wojciech Jassak

PRZETARGI
OGŁOSZENIA
CENNIKI
AKTUALNOŚCI
MULTIMEDIA
HOME | HISTORIA | WODA | USŁUGI | PRZETARGI | TECHNOLOGIA | OGŁOSZENIA | KONTAKT| MULTIMEDIA
ostatnia aktualizacja 9 styczeń 2006