O NAS
HISTORIA
TECHNOLOGIA
WODA
USŁUGI
ZSZ
LABORATORIUM WODY I ŚCIEKÓW

Wstęp

Laboratorium Wody i Ścieków istnieje już ponad dwadzieścia lat jako jeden z działów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku.  Swoją siedzibę ma w Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi Ełckiej, w budynku administracyjno-warsztatowym. W strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa Laboratorium znajduje się w pionie Zarządu - podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu Spółki.

W celu zapewnienia wysokiej jakości realizowanych badań oraz potwierdzenia kompetencji technicznych do ich wykonywania, w latach 2007-2008 Laboratorium Wody i Ścieków wdrażało system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025. W czerwcu 2008 roku Polskie Centrum Akredytacji udzieliło naszemu laboratorium akredytacji - numer akredytacji AB 920

.

W laboratorium istnieją następujące pracownie:
- fizykochemiczna ścieków
- fizykochemiczna wody
- badania osadów ściekowych
- mikrobiologiczna (badania bakteriologiczne wody)

 

W laboratorium pracuje 5 osób, w tym 4 z wyższym wykształceniem. Personel posiada odpowiednie kompetencje do wykonywania badań.
Działalność badawcza laboratorium jest prowadzona w oparciu o Polskie Normy i własne Procedury Badawcze oraz zgodnie z obowiązującymi ustawami i rozporządzeniami.


Zakres akredytacji obejmuje 25 parametrów oznaczanych w wodzie i ściekach oraz pobieranie próbek ścieków do badań fizykochemicznych i próbek wody do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych. Dbając o poprawność przebiegu badań, stosujemy certyfikowane wzorce i materiały odniesienia, dbamy o zachowanie spójności pomiarowej oraz bierzemy udział w porównaniach międzylaboratoryjnych. Laboratorium jest wyposażone w specjalistyczny sprzęt laboratoryjny i aparaturę pomiarową niezbędne do właściwego wykonania badań. Posiadamy nowoczesne spektrofotometry UV-VIS, konduktometr, pehametr, wagi analityczne, system głębokiego oczyszczania wody i in.

 


Mając na uwadze poprawę jakości usług świadczonych dla naszych klientów Laboratorium stale doskonali swą pracę, pracowniczy podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych. Zwracamy również uwagę na środowisko badań oraz chronimy środowisko naturalne

 

 

PRZETARGI
OGŁOSZENIA
CENNIKI
AKTUALNOŚCI
MULTIMEDIA
HOME | HISTORIA | WODA | USŁUGI | PRZETARGI | TECHNOLOGIA | OGŁOSZENIA | KONTAKT| MULTIMEDIA